GTM-02 EASY CHARMING IN HOKKAIDO 6D4N APR-MAY 18 HB
GTM-02 EASY CHARMING IN HOKKAIDO 6D4N APR-MAY 18 HB
เดินทาง เม.ย - พ.ค.  61
ราคา 34,900.-บาท
โดยสายการบิน Asia Atlantic Airlines


เริ่มต้น 34,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิดะอิ มุระ – ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
วันที่ 3 สวนฟูกิดะชิ – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
วันที่ 4 ศาลเจ้าฮอกไกโด - ชมวิวโอคุรายามา (รวมกระเช้า) – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ช็อปปิ้งถนนทานุคิโคจิ
วันที่ 5 อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร โดยมีไกด์นำเที่ยวในวันฟรีเดย์
วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04เม.ย.61 09เม.ย.61 29,900 29,900 29,900 9,900
05เม.ย.61 10เม.ย.61 29,900 29,900 29,900 9,900
11เม.ย.61 16เม.ย.61 42,900 42,900 42,900 9,900
12เม.ย.61 17เม.ย.61 42,900 42,900 42,900 9,900
18เม.ย.61 23เม.ย.61 35,900 35,900 35,900 9,900
19เม.ย.61 24เม.ย.61 34,900 34,900 34,900 9,900
25เม.ย.61 30เม.ย.61 34,900 34,900 34,900 9,900
26เม.ย.61 01พ.ค.61 38,900 38,900 38,900 9,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้