GTM-01 KIX08 (KIX-KIX) ALL STAR HILIGHT JAPAN ALPS 6D4N APR-MAY 18 XJ
GTM-01 KIX08 (KIX-KIX) ALL STAR HILIGHT JAPAN ALPS 6D4N APR-MAY 18 XJ
เดินทาง เม.ย - พ.ค.  61
ราคา 32,888.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 32,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง โอซาก้า – เกียวโต– ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โนะซาโตะ - นาโกย่า สเตชั่น
วันที่สาม นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่าเขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ปราสาทมัตซึโมโต้ - ย่านมัตสึโมโต้เอกิมะเอะ
วันที่สี่ โทยามะ – เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ช้อปปิ้งห้างอิออน จัสโก้
วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
วันที่หก โอซาก้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
17เม.ย.61 22เม.ย.61 36,999 36,999 36,999 8,000
25เม.ย.61 30เม.ย.61 35,999 35,999 35,999 8,000
01พ.ค.61 06พ.ค.61 36,999 36,999 36,999 8,000
02พ.ค.61 07พ.ค.61 37,888 37,888 37,888 8,000
03พ.ค.61 08พ.ค.61 37,888 37,888 37,888 8,000
08พ.ค.61 13พ.ค.61 34,888 34,888 34,888 8,000
09พ.ค.61 14พ.ค.61 34,888 34,888 34,888 8,000
15พ.ค.61 20พ.ค.61 32,888 32,888 32,888 8,000
16พ.ค.61 21พ.ค.61 34,888 34,888 34,888 8,000
22พ.ค.61 27พ.ค.61 34,888 34,888 34,888 8,000
23พ.ค.61 28พ.ค.61 36,999 36,999 36,999 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้