GTM-01 TPE11 AMAZING TAIWAN 6D5N APR-AUG 18 BY TG
ไต้หวัน อาลีซาน นั่งกระเช้าเหมาคง แช่น้ำแร่ส่วนตัว 6วัน5คืน
เดินทาง เมษายน - สิงหาคม 61
เริ่มต้น 29,777 บาท
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)


เริ่มต้น 29,777


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ไต้หวัน อาลีซาน นั่งกระเช้าเหมาคง แช่น้ำแร่ส่วนตัว 6วัน5คืน เดินทาง เมษายน - สิงหาคม 61 เริ่มต้น 29,777 บาท โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง
วันที่สอง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยสุขภาพ – ย่านซีเหมินติง
วันที่สาม หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดจงไถซานซื่อ -ไทจง
วันที่สี่ เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
วันที่ห้า เกาสง – วัดฝอกวงซาน – ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL – DOME OF LIGHT – ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง
วันที่หก ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง – DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ทำขนมพายสับปะรด) – สนามบินเกาสง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
26เม.ย.61 01พ.ค.61 29,777 29,777 29,777 8,000
25ก.ค.61 30ก.ค.61 31,777 31,777 31,777 8,000
08ส.ค.61 13ส.ค.61 29,777 29,777 29,777 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้