GTM-01 NRT17 (NRT-NRT) TOKYO STRONG PINKMOSS 5D3N MAY-JUN 18 XJ
GTM-01 NRT17 (NRT-NRT) TOKYO STRONG PINKMOSS 5D3N MAY-JUN 18 XJ
เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 61
ราคา 23,999.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 23,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี-กระเช้าคาจิคาจิ-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)-ทุ่งดอกพิงค์มอส-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –ช้อปปิ้งชินจุกุ
วันที่สี่ โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01พ.ค.61 05พ.ค.61 29,999 29,999 29,999 8,000
02พ.ค.61 06พ.ค.61 29,999 29,999 29,999 8,000
03พ.ค.61 07พ.ค.61 29,999 29,999 29,999 8,000
04พ.ค.61 08พ.ค.61 27,999 27,999 27,999 8,000
05พ.ค.61 09พ.ค.61 27,999 27,999 27,999 8,000
08พ.ค.61 12พ.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
09พ.ค.61 13พ.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
10พ.ค.61 14พ.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
11พ.ค.61 15พ.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
12พ.ค.61 16พ.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
15พ.ค.61 19พ.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
16พ.ค.61 20พ.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
17พ.ค.61 21พ.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
18พ.ค.61 22พ.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
19พ.ค.61 23พ.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
22พ.ค.61 26พ.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
23พ.ค.61 27พ.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
24พ.ค.61 28พ.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
25พ.ค.61 29พ.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,000
26พ.ค.61 30พ.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,000
01มิ.ย.61 05มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
08มิ.ย.61 12มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
14มิ.ย.61 18มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
15มิ.ย.61 19มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
22มิ.ย.61 26มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้