GTM-01 NRT19 (NRT-NRT) SPARKLING PINKMOSS TOKYO 5D3N MAY-JUN 18 XJ
GTM-01 NRT19 (NRT-NRT) SPARKLING PINKMOSS TOKYO 5D3N MAY-JUN 18 XJ
เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 61
ราคา 23,999.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 23,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
วันที่สอง นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)–ทุ่งดอกพิงค์มอส – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น–โอไดบะ
วันที่สี่ นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ – อิออน – กรุงเทพฯ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05พ.ค.61 09พ.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,000
11พ.ค.61 15พ.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,000
16พ.ค.61 20พ.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,000
17พ.ค.61 21พ.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,000
18พ.ค.61 22พ.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,000
24พ.ค.61 28พ.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,000
25พ.ค.61 29พ.ค.61 27,999 27,999 27,999 8,000
30พ.ค.61 03มิ.ย.61 26,999 26,999 26,999 8,000
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
08มิ.ย.61 12มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
14มิ.ย.61 18มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
15มิ.ย.61 19มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
22มิ.ย.61 26มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้