GTM-01 NRT21 (NRT-NRT) ALL STAR TULIP 4D3N APR 18 XJ
GTM-01 NRT21 (NRT-NRT)  ALL STAR TULIP 4D3N APR 18 XJ
เดินทาง เม.ย. 61
ราคา 23,999.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 24,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินดอนเมือง – นาริตะ- ชมดอกทิวลิป ณ เมืองชิบะ -ชิซุย เอ้าท์เล็ต
วันที่สอง ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)–เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น–โอวาคุดานิ- อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ หมู่บ้านโอชิโนะฮัค- วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน –สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11เม.ย.61 14เม.ย.61 39,999 39,999 39,999 8,000
12เม.ย.61 15เม.ย.61 39,999 39,999 39,999 8,000
13เม.ย.61 16เม.ย.61 39,999 39,999 39,999 8,000
14เม.ย.61 17เม.ย.61 32,999 32,999 32,999 8,000
19เม.ย.61 22เม.ย.61 24,999 24,999 24,999 8,000
20เม.ย.61 23เม.ย.61 24,999 24,999 24,999 8,000
21เม.ย.61 24เม.ย.61 24,999 24,999 24,999 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้