GTM-01 NRT22 (NRT-NRT) ALL STAR PINKMOSS 4D3N MAY 18 XJ
GTM-01 NRT22 (NRT-NRT) ALL STAR PINKMOSS 4D3N MAY 18 XJ
เดินทาง พ.ค. 61
ราคา 21,999.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 21,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินดอนเมือง – นาริตะ- เมืองเก่าซาวาระ-ศาลเจ้าคาโทริ
วันที่สอง ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)–เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น -ทุ่งดอกพิงค์มอส – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ- ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน –สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10พ.ค.61 13พ.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
11พ.ค.61 14พ.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
12พ.ค.61 15พ.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
17พ.ค.61 20พ.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
18พ.ค.61 21พ.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
19พ.ค.61 22พ.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
24พ.ค.61 27พ.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
25พ.ค.61 28พ.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
26พ.ค.61 29พ.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้