GTM-01 NRT23 (NRT-NRT) ALL STAR LAVENDER 4D3N JUN-SEP 18 XJ
GTM-01 NRT23 (NRT-NRT) ALL STAR LAVENDER 4D3N JUN-SEP 18 XJ
เดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 61
ราคา 19,999.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 19,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินดอนเมือง – นาริตะ – เมืองเก่าซาวาระ - ศาลเจ้าคาโทริ
วันที่สอง ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ - เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07มิ.ย.61 10มิ.ย.61 22,999 22,999 22,999 8,000
09มิ.ย.61 12มิ.ย.61 22,999 22,999 22,999 8,000
14มิ.ย.61 17มิ.ย.61 22,999 22,999 22,999 8,000
16มิ.ย.61 19มิ.ย.61 22,999 22,999 22,999 8,000
21มิ.ย.61 24มิ.ย.61 22,999 22,999 22,999 8,000
23มิ.ย.61 26มิ.ย.61 22,999 22,999 22,999 8,000
28มิ.ย.61 01ก.ค.61 22,999 22,999 22,999 8,000
30มิ.ย.61 03ก.ค.61 22,999 22,999 22,999 8,000
05ก.ค.61 08ก.ค.61 22,999 22,999 22,999 8,000
07ก.ค.61 10ก.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
12ก.ค.61 15ก.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
14ก.ค.61 17ก.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
19ก.ค.61 22ก.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
21ก.ค.61 24ก.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
25ก.ค.61 28ก.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
26ก.ค.61 29ก.ค.61 24,999 24,999 24,999 8,000
02ส.ค.61 05ส.ค.61 22,999 22,999 22,999 8,000
04ส.ค.61 07ส.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
16ส.ค.61 19ส.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
18ส.ค.61 21ส.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
23ส.ค.61 26ส.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
25ส.ค.61 28ส.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
30ส.ค.61 02ก.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
06ก.ย.61 09ก.ย.61 22,999 22,999 22,999 8,000
08ก.ย.61 11ก.ย.61 19,999 19,999 19,999 8,000
13ก.ย.61 16ก.ย.61 22,999 22,999 22,999 8,000
15ก.ย.61 18ก.ย.61 22,999 22,999 22,999 8,000
20ก.ย.61 23ก.ย.61 22,999 22,999 22,999 8,000
22ก.ย.61 25ก.ย.61 22,999 22,999 22,999 8,000
27ก.ย.61 30ก.ย.61 22,999 22,999 22,999 8,000
29ก.ย.61 02ต.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้