GTM-02 EASY CLASSIC EUROPE 9D6N BY EY SEP-DEC 18 9D6N
ทัวร์ยุโรป EASY CLASSIC EUROPE
 อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 9วัน6คืน
เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 2561
บินตรงสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 59,990.- **ราคารวมวีซ่าแล้ว


เริ่มต้น 67,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ยุโรป EASY CLASSIC EUROPE อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 9วัน6คืน เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 2561 บินตรงสายการบิน ETIHAD AIRWAYS ราคาเริ่มต้น 67,900.- **ราคารวมวีซ่าแล้ว
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อาบูดาบี
วันที่ 2 อาบูดาบี – กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – อนุสาวรีย์กษัตริย์วิคเตอร์ เอมานูเอลที่ 2 – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ฟลอเรนซ์
วันที่ 3 ฟลอเรนซ์ – สะพาน Ponte Vecchio – จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม – จัตุรัสซิญญอเรีย – เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – สะพานรีอัลโต – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เมสเตร
วันที่ 4 เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ช้อปปิ้ง
วันที่ 5 ลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง สะพานแขวนทิตลิต – สนุกสนานกับการสัมผัสหิมะบนยอดเขา – เอนเกลเบิร์ก – ดิจง
วันที่ 6 ดิจง – ชมเมือง – ประตูชัย – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง – ย่านเมืองเก่า – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ – ปารีส
วันที่ 7 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย มหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
วันที่ 8 ปารีส – ถ่ายรูปกับ หอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด – ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยต – ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกล
วันที่ 9 อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
***สำหรับวันเดินทาง : 12-20 กันยายน และ 17-25 ตุลาคม 2561
21.55 น. ออกเดินทางสู่ อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EY038 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
06.40 น. เดินทางถึงอาบูดาบี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
08.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EY408
18.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21ก.ค.61 29ก.ค.61 69,900 67,900 14,000 ราคารวมวีซ่าแล้ว**(วันอาสาฬหบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)
06ส.ค.61 14ส.ค.61 72,900 70,900 14,000 ราคารวมวีซ่าแล้ว (วันแม่แห่งชาติ)
12ก.ย.61 20ก.ย.61 59,990 57,990 13,000 ราคารวมวีซ่าแล้ว
17ต.ค.61 25ต.ค.61 62,990 60,990 13,000 ราคารวมวีซ่าแล้ว ** (วันปิยะมหาราช)
16พ.ย.61 20พ.ย.61 59,990 57,990 13,000 ราคารวมวีซ่าแล้ว
04ธ.ค.61 12ธ.ค.61 63,990 61,960 13,000 ราคารวมวีซ่าแล้ว
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้