GTM-21 BW.SYDNEY EASY PROMOTION MAY-JUN 18 BY QF
ทัวร์ออสเตรเลีย BW.SYDNEY EASY PROMOTION  5วัน3คืน
เดินทาง พ.ค - มิ.ย. 2561
ราคา 39,900 บาท
โดยสายการบิน Qantas Airways 


เริ่มต้น 39,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ออสเตรเลีย BW.SYDNEY EASY PROMOTION 5วัน3คืน เดินทาง พ.ค - มิ.ย. 2561 ราคา 39,900 บาท โดยสายการบิน Qantas Airways
วันแรก กรุงเทพฯ – ซิดนีย์
วันที่สอง ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ –ช้อปปิ้ง- ซิดนีย์
วันที่สาม ซิดนีย์ -สวนสัตว์พื้นเมือง- อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์
วันที่สี่ ซิดนีย์ – อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์นอกรายการตามใจชอบ
วันที่ห้า ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
26พ.ค.61 30พ.ค.61 39,900 39,900 37,900 7,900
09มิ.ย.61 13มิ.ย.61 39,900 39,900 37,900 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้