GTM-08 TR12 Tokyo Fuji 5D3N ซุปตาร์ สายแบ๊ว รีเทิร์น May18 TR
GTM-08 TR12 Tokyo Fuji 5D3N ซุปตาร์ สายแบ๊ว รีเทิร์น May18 TR
เดินทาง พ.ค. 61
ราคา 23,888.-บาท
โดยสายการบิน Fly Scoot


เริ่มต้น 23,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ เมืองซาวาระ – สะพานจาจา - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดนาริตะ - อิออน มอลล์
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
30พ.ค.61 03มิ.ย.61 23,888 23,888 23,888 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้