GTM-32 GS XJ KOREA เพียงเธอที่คิดถึง 5D3N MAY-JUL 18 BY XJ
KOREA เพียงเธอที่คิดถึง 5D3N เดินทาง พ.ค. - ก.ค.61 เดินทางสายการบิน Air Asia X ราคาเริ่มต้น 12,888.-

เริ่มต้น 12,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
KOREA เพียงเธอที่คิดถึง 5D3N เดินทาง พ.ค. - ก.ค.61 เดินทางสายการบิน Air Asia X ราคาเริ่มต้น 12,888.-
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)
วันที่ 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองโซล (อินชอน) - วันเมาท์ สโนพาร์ค - พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง - เมืองซูวอน (-/L/D)
วันที่ 3 เมืองซูวอน - เมืองยงอิน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - เมืองโซล - ภูเขานำซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (B/L/D)
วันที่ 4 ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ ฟรี - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ย่านเมียงดง (B/L/-)
วันที่ 5 เมืองโซล - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองโซล (อินชอน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09พ.ค.61 13พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
10พ.ค.61 14พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
11พ.ค.61 15พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
16พ.ค.61 20ธ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
17พ.ค.61 21พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
18พ.ค.61 22พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
19พ.ค.61 23พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
22พ.ค.61 26พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
23พ.ค.61 27พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
30พ.ค.61 03มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,000
06มิ.ย.61 10มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,000
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,000
08มิ.ย.61 12มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,000
13มิ.ย.61 17มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,000
14มิ.ย.61 18มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,000
15มิ.ย.61 19มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,000
20มิ.ย.61 24มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,000
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 12,888 12,888 12,888 5,000
22มิ.ย.61 26มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,000
27มิ.ย.61 01ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
28มิ.ย.61 02ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
29มิ.ย.61 03ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
30มิ.ย.61 04ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
04ก.ค.61 08ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
05ก.ค.61 09ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
06ก.ค.61 10ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
07ก.ค.61 11ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
11ก.ค.61 15ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
12ก.ค.61 16ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
13ก.ค.61 17ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
14ก.ค.61 18ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้