GTM-32 HKG01 HKG DISNEYLAND SHENZHEN BY CX 3D2N APR 18
ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน2คืน เดินทาง 23-25 / 25-27 / 30 เม.ย.-2 พ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 13,888.- เดินทางสายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้น 13,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน2คืน เดินทาง 23-25 / 25-27 / 30 เม.ย.-2 พ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 13,888.- เดินทางสายการบิน CATHAY PACIFIC
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - ดิสนีย์แลนด์ - เมืองเซินเจิ้น (-/-/-)
04.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 6 เคาน์เตอร์เช็คอิน M สายการบิน Cathay Pacific โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **
06.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX 616 ** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน / ใช้เวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที **
10.25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง ** ตามเวลาท้องถิ่น จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง ** หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
************ เฉพาะพีเรียดที่เดินทาง 9-12 , 23-26 , 25-27 เม.ย. 2561
05.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 6 เคาน์เตอร์เช็คอิน M สายการบิน Cathay Pacific โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **
08.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX 700 ** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน / ใช้เวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที **
12.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง ** ตามเวลาท้องถิ่น จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง **
เฉพาะพีเรียดที่เดินทาง 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 2561
วันที่ 2 เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ - หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณที่สวยงาม - หมู่บ้านวัฒนธรรม - พิเศษ !! ชมโชว์วัฒนธรรม พิเศษ !! เมนูเป๋าฮือ และ ไวน์แดง (B/L/D)
วันที่ 3 เมืองเซินเจิ้น - เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - รีพลัส เบย์ - โรงงานเครื่องประดับ - ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง (B/L/-)
21.35 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX 617 ** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน / ใช้เวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที **
23.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*************** เฉพาะพีเรียดที่เดินทาง 25 - 27 ม.ย. , 30 ม.ย. - 2 พ.ค. 2561
22.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX 709 ** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน / ใช้เวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที **
00.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
**************** เฉพาะพีเรียดที่เดินทาง 9 - 12 , 23 - 26 เมษายน 2561


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23เม.ย.61 25เม.ย.61 13,888 15,888 16,888 2,500
25เม.ย.61 27เม.ย.61 13,888 15,888 16,888 2,500
30เม.ย.61 02พ.ค.61 14,888 16,888 17,888 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้