GTM-35 VIE-OS001 AUS-GER-CZE-SLO-HUN 9D6N BY OS MAY-NOV 18
ทัวร์ยุโรป AUS-GER-CZE-SLO-HUN 9D6N BY OS MAY-NOV 18
เดินทาง พ.ค - พ.ย 2561
เริ่มต้น 59,900.- บาท
เดินทางโดยสายการบิน Austrian Airlines


เริ่มต้น 59,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ยุโรป AUS-GER-CZE-SLO-HUN 9D6N BY OS MAY-NOV 18 เดินทาง พ.ค - พ.ย 2561 เริ่มต้น 59,900.- บาท เดินทางโดยสายการบิน Austrian Airlines
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันที่สามของการเดินทาง บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – OUTLET – บราติสลาว่า
วันที่สี่ของการเดินทาง บราติสลาว่า – ปราก – ปราสาทปราก
วันที่ห้าของการเดินทาง ปราก - คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ
วันที่หกของการเดินทาง เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น
วันที่เจ็ดของการเดินทาง ฟุสเซ่น – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
วันที่แปดของการเดินทาง อินส์บรูก – ฮัลสตัท - เวียนนา – สนามบิน
วันที่เก้าของการเดินทาง กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02พ.ค.61 10พ.ค.61 59,900 59,900 59,900 8,900
16พ.ค.61 24พ.ค.61 59,900 59,900 59,900 8,900
04มิ.ย.61 12มิ.ย.61 59,900 59,900 59,900 8,900
14มิ.ย.61 22มิ.ย.61 59,900 59,900 59,900 8,900
05ก.ย.61 13ก.ย.61 59,900 59,900 59,900 8,900
10ก.ย.61 18ก.ย.61 59,900 59,900 59,900 8,900
01ต.ค.61 09ต.ค.61 59,900 59,900 59,900 8,900
16ต.ค.61 24ต.ค.61 59,900 59,900 59,900 8,900
05พ.ย.61 13พ.ย.61 59,900 59,900 59,900 8,900
12พ.ย.61 20พ.ย.61 59,900 59,900 59,900 8,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้