GTM-11 SUPERB SINGAPORE EPIC 3D2N APR-OCT 18 SQ
GTM-11 SUPERB SINGAPORE EPIC 3D2N APR-OCT 18 SQ
เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 15,999.-บาท
โดยสายการบิน  Singapore Airlines


เริ่มต้น 15,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - GARDEN BY THE BAY – ย่าน Clarke Quay - มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/-/D)
วันที่สอง หัวหน้าทัวร์ นำท่านเดินทางสู่เกาะเซ็นโตซ่า โดย EXPRESS TRAIN (B/-/-)
วันที่สาม วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06เม.ย.61 08เม.ย.61 17,999 17,999 17,999 5,500
11เม.ย.61 13เม.ย.61 17,999 17,999 17,999 5,500
12เม.ย.61 14เม.ย.61 18,999 18,999 18,999 5,500
13เม.ย.61 15เม.ย.61 19,999 19,999 19,999 5,500
14เม.ย.61 16เม.ย.61 18,999 18,999 18,999 5,500
15เม.ย.61 17เม.ย.61 17,999 17,999 17,999 5,500
20เม.ย.61 22เม.ย.61 16,999 16,999 16,999 5,500
28เม.ย.61 30เม.ย.61 18,999 18,999 18,999 5,500
29เม.ย.61 01พ.ค.61 19,999 19,999 19,999 5,500
04พ.ค.61 06พ.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,500
11พ.ค.61 13พ.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,500
18พ.ค.61 20พ.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,500
25พ.ค.61 27พ.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,500
01มิ.ย.61 03มิ.ย.61 16,999 16,999 16,999 5,500
08มิ.ย.61 10มิ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,500
15มิ.ย.61 17มิ.ย.61 16,999 16,999 16,999 5,500
22มิ.ย.61 24มิ.ย.61 16,999 16,999 16,999 5,500
29มิ.ย.61 01ก.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,500
06ก.ค.61 08ก.ค.61 16,999 16,999 16,999 16,999
13ก.ค.61 15ก.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,500
20ก.ค.61 22ก.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,500
27ก.ค.61 29ก.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,500
28ก.ค.61 30ก.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,500
03ส.ค.61 05ส.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,500
11ส.ค.61 13ส.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,500
17ส.ค.61 19ส.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,500
24ส.ค.61 26ส.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,500
31ส.ค.61 02ก.ย.61 16,999 16,999 16,999 5,500
07ก.ย.61 09ก.ย.61 16,999 16,999 16,999 5,500
21ก.ย.61 23ก.ย.61 16,999 16,999 16,999 5,500
28ก.ย.61 30ก.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,500
05ต.ค.61 07ต.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,500
13ต.ค.61 15ต.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,500
19ต.ค.61 21ต.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,500
20ต.ค.61 22ต.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,500
21ต.ค.61 23ต.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,500
26ต.ค.61 28ต.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้