GTM-11 SUPERB SO SHIOK 3D APR - OCT 2018 BY TR
GTM-11 SUPERB SO SHIOK 3D APR - OCT 2018 BY TR
ทัวร์สิงคโปร์ ตะลุยUniversal ล่องเรือBumBoat เที่ยวไฮไลท์ช้อปจุใจ 3วัน2คืน
เดินทาง เม.ย - ต.ค 2561
เริ่มต้น 12,999 บาท
โดยสายการบิน TIGER AIR


เริ่มต้น 12,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-11 SUPERB SO SHIOK 3D APR - OCT 2018 BY TR ทัวร์สิงคโปร์ ตะลุยUniversal ล่องเรือBumBoat เที่ยวไฮไลท์ช้อปจุใจ 3วัน2คืน เดินทาง เม.ย - ต.ค 2561 เริ่มต้น 12,999 บาท โดยสายการบิน TIGER AIR
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - ล่องเรือ BUMBOAT มารีน่า เบย์ แซนด์
วันที่สอง วัดเจ้าแม่กวนอิม-UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
วันที่สาม ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27เม.ย.61 29เม.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
28เม.ย.61 30เม.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
04พ.ค.61 06พ.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,500
13ก.ค.61 15ก.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,500
27ก.ค.61 29ก.ค.61 15,999 15,999 15,999 4,500
11ส.ค.61 13ส.ค.61 15,999 15,999 15,999 4,500
05ต.ค.61 07ต.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,500
06ต.ค.61 08ต.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,500
13ต.ค.61 15ต.ค.61 14,999 14,999 14,999 4,500
19ต.ค.61 21ต.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,500
20ต.ค.61 22ต.ค.61 14,500 14,500 14,500 4,500
26ต.ค.61 28ต.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,500
27ต.ค.61 29ต.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้