GTM-26 KIX XJ12 ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA FLOWER 5D3N MAY-JUN 18 XJ
GTM-26 KIX XJ12 ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA FLOWER 5D3N MAY-JUN 18 XJ
เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 61
ราคา 29,991.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 29,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
Day 3 ธีมพาร์คบ๊กกะโนะซาโตะ – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก] – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
Day 4 เมืองนารา – วัดโทไดจิ – DOTON PLAZA – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
Day 5 สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09พ.ค.61 13พ.ค.61 29,991 29,991 29,991 7,900
16พ.ค.61 20พ.ค.61 29,991 29,991 29,991 7,900
23พ.ค.61 27พ.ค.61 29,991 29,991 29,991 7,900
25พ.ค.61 29พ.ค.61 29,991 29,991 29,991 7,900
26พ.ค.61 30พ.ค.61 29,991 29,991 29,991 7,900
06มิ.ย.61 10มิ.ย.61 29,991 29,991 29,991 7,900
13มิ.ย.61 17มิ.ย.61 29,991 29,991 29,991 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้