GTM-32 NRT99 XW JAPAN TOKYO ชุดใหญ่ไฟกระพริบ 5D3N JUN-SEP 18 XW
GTM-32 NRT99 XW JAPAN TOKYO ชุดใหญ่ไฟกระพริบ 5D3N JUN-SEP 18 XW
เดินทาง มิ.ย.-ก.ย. 61
ราคา 17,888.-บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot


เริ่มต้น 17,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)
วันที่ 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) (-/L/D)
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี – นาริตะ (B/L/-)
วันที่ 4 อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (B/-/-)
วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง) (B/-/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
31พ.ค.61 04มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 6,000
01มิ.ย.61 05มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 6,000
02มิ.ย.61 06มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 6,000
03มิ.ย.61 07มิ.ย.61 18,888 18,888 18,888 6,000
04มิ.ย.61 08มิ.ย.61 17,888 17,888 17,888 6,000
05มิ.ย.61 09มิ.ย.61 18,888 18,888 18,888 6,000
06มิ.ย.61 10มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 6,000
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 6,000
08มิ.ย.61 12มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 6,000
09มิ.ย.61 13มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 6,000
10มิ.ย.61 14มิ.ย.61 18,888 18,888 18,888 6,000
11มิ.ย.61 15มิ.ย.61 17,888 17,888 17,888 6,000
12มิ.ย.61 16มิ.ย.61 18,888 18,888 18,888 6,000
13มิ.ย.61 17มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 6,000
14มิ.ย.61 18มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 6,000
15มิ.ย.61 19มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 6,000
16มิ.ย.61 20มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 6,000
17มิ.ย.61 21มิ.ย.61 18,888 18,888 18,888 6,000
18มิ.ย.61 22มิ.ย.61 17,888 17,888 17,888 6,000
19มิ.ย.61 23มิ.ย.61 18,888 18,888 18,888 6,000
20มิ.ย.61 24มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 6,000
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 6,000
22มิ.ย.61 26มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 6,000
23มิ.ย.61 27มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 6,000
24มิ.ย.61 28มิ.ย.61 18,888 18,888 18,888 6,000
25มิ.ย.61 29มิ.ย.61 17,888 17,888 17,888 6,000
26มิ.ย.61 30มิ.ย.61 18,888 18,888 18,888 6,000
27มิ.ย.61 01ก.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
28มิ.ย.61 02ก.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
29มิ.ย.61 03ก.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
30มิ.ย.61 04ก.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
01ก.ค.61 05ก.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,000
02ก.ค.61 06ก.ค.61 17,888 17,888 17,888 6,000
03ก.ค.61 07ก.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,000
04ก.ค.61 08ก.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
05ก.ค.61 09ก.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
06ก.ค.61 10ก.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
07ก.ค.61 11ก.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
08ก.ค.61 12ก.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,000
09ก.ค.61 13ก.ค.61 17,888 17,888 17,888 6,000
10ก.ค.61 14ก.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,000
11ก.ค.61 15ก.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
12ก.ค.61 16ก.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
13ก.ค.61 17ก.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
14ก.ค.61 18ก.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
15ก.ค.61 19ก.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,000
16ก.ค.61 20ก.ค.61 17,888 17,888 17,888 6,000
17ก.ค.61 21ก.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,000
18ก.ค.61 22ก.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
19ก.ค.61 23ก.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
20ก.ค.61 24ก.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
21ก.ค.61 25ก.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
22ก.ค.61 26ก.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,000
23ก.ค.61 27ก.ค.61 17,888 17,888 17,888 6,000
24ก.ค.61 28ก.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,000
25ก.ค.61 29ก.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
26ก.ค.61 30ก.ค.61 25,888 25,888 25,888 6,000
27ก.ค.61 31ก.ค.61 25,888 25,888 25,888 6,000
28ก.ค.61 01ส.ค.61 23,888 23,888 23,888 6,000
29ก.ค.61 02ส.ค.61 23,888 23,888 23,888 6,000
30ก.ค.61 03ส.ค.61 17,888 17,888 17,888 6,000
31ก.ค.61 04ส.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,000
01ส.ค.61 05ส.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
02ส.ค.61 06ส.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
03ส.ค.61 07ส.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
04ส.ค.61 08ส.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
05ส.ค.61 09ส.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,000
06ส.ค.61 10ส.ค.61 17,888 17,888 178,888 6,000
07ส.ค.61 11ส.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,000
08ส.ค.61 12ส.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
09ส.ค.61 13ส.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
10ส.ค.61 14ส.ค.61 25,888 25,888 25,888 6,000
11ส.ค.61 15ส.ค.61 23,888 23,888 23,888 6,000
12ส.ค.61 16ส.ค.61 23,888 23,888 23,888 6,000
13ส.ค.61 17ส.ค.61 17,888 17,888 17,888 6,000
14ส.ค.61 18ส.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,000
15ส.ค.61 19ส.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
16ส.ค.61 20ส.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
17ส.ค.61 21ส.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
18ส.ค.61 22ส.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
19ส.ค.61 23ส.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,000
20ส.ค.61 24ส.ค.61 17,888 17,888 17,888 6,000
21ส.ค.61 25ส.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,000
22ส.ค.61 26ส.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
23ส.ค.61 27ส.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
24ส.ค.61 28ส.ค.61 19,888 19,888 9,888 6,000
25ส.ค.61 29ส.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,000
26ส.ค.61 30ส.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,000
27ส.ค.61 31ส.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,000
28ส.ค.61 01ก.ย.61 18,888 18,888 18,888 6,000
29ส.ค.61 02ก.ย.61 20,888 20,888 20,888 6,000
30ส.ค.61 03ก.ย.61 20,888 20,888 208,888 6,000
31ส.ค.61 04ก.ย.61 20,888 20,888 20,888 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้