GTM-32 CTS66 XJ JAPAN HOKKAIDO มงกุฎดอกส้ม 6D4N JUN-AUG 18 XJ
GTM-32 CTS66 XJ JAPAN HOKKAIDO มงกุฎดอกส้ม 6D4N JUN-AUG 18 XJ
เดินทาง มิ.ย. - ส.ค.  61
ราคา 36,900.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 36,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองฮอกไกโด (ชิโตเสะ) (-/-/-)
วันที่ 2 ฮอกไกโด (ชิโตเสะ) – เมืองโทมาโกไม – ทะเลสาบชิโกะสึ - เมืองโนโบริเบ็ตสึ - หุบเขานรก จิโกกุดานิ - ภูเขาอูซุ - ทะเลสาปโทยะ - ฟาร์มหมี สีน้ำตาล พิเศษ !! นำท่านนั่งกระเช้าอูซุซาน สู่ยอดเขาอูซุ เพื่อชมวิวทะเลสาปโทยะ พิเศษ !! เต็มอิ่มกับเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่โรงแรมที่พัก พิเศษ !! สัมผัสประสบการณ์การอาบน้ำแร่แบบฉบับญี่ปุ่น ออนเซ็น (-/L/D)
วันที่ 3 เมืองซัปโปโร - มิตซุย เอาท์เล็ท - โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนคนเดิน คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว (B/L/-)
วันที่ 4 เมืองซัปโปโร - เมืองฟูราโน - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ฟาร์มโทมิตะ - เมืองบิเอะ - สวนดอกไม้ ชิกิไซโนะโอกะ - เมืองฮอกไกโด - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร - ย่านเก่าทานุกิโคจิ พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด และ อาหารทะเลนานาชนิด !! (B/-/D)
วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (B/-/-)
วันที่ 6 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) (B/-/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20มิ.ย.61 25มิ.ย.61 36,900 36,900 36,900 8,000
02ก.ค.61 07ก.ค.61 39,900 39,900 39,900 8,000
09ก.ค.61 14ก.ค.61 41,900 41,900 41,900 8,000
16ก.ค.61 21ก.ค.61 41,900 41,900 41,900 8,000
23ก.ค.61 28ก.ค.61 42,900 42,900 42,900 8,000
30ก.ค.61 04ส.ค.61 41,900 41,900 41,900 8,000
14ส.ค.61 19ส.ค.61 39,900 39,900 39,900 8,000
17ส.ค.61 22ส.ค.61 39,900 39,900 39,900 8,000
20ส.ค.61 25ส.ค.61 37,900 37,900 37,900 8,000
27ส.ค.61 01ก.ย.61 37,900 37,900 37,900 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้