GTM-33 JJP02 TOKYO ดอกไม้บาน แบ๊วแบ๊ว เที่ยวเต็มวัน 5D3N APR-JUN 18 XJ
GTM-33 JJP02 TOKYO ดอกไม้บาน แบ๊วแบ๊ว เที่ยวเต็มวัน 5D3N APR-JUN 18 XJ
เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61
ราคา 20,799.- บาท
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 20,799


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 กรุงเทพ-นาริตะ
วันที่ 2 วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชิมไข่ดำที่หุบเขา-โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งสุดเพลินโกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต *อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์*
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือลาเวนเดอร์ อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
วันที่ 4 พระราชวังอิมพีเรียล-สะพานแว่นตา-ศาลเจ้าเมจิ-พาชมย่านดังฮาราจุกุ ชิบูย่า-ช้อปปิงโอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้
วันที่ 5 นาริตะ-กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29เม.ย.61 03พ.ค.61 27,999 27,999 27,999 8,900
30เม.ย.61 04พ.ค.61 27,999 27,999 27,999 8,900
01พ.ค.61 05พ.ค.61 27,999 27,999 27,999 8,900
02พ.ค.61 06พ.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,900
03พ.ค.61 07พ.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,900
10พ.ค.61 14พ.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,900
17พ.ค.61 21พ.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,900
23พ.ค.61 27พ.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,900
25พ.ค.61 29พ.ค.61 27,999 27,999 27,999 8,900
31พ.ค.61 04มิ.ย.61 24,999 24,999 24,999 8,900
06มิ.ย.61 10มิ.ย.61 20,799 20,799 20,799 8,900
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,900
08มิ.ย.61 12มิ.ย.61 20,799 20,799 20,799 8,900
13มิ.ย.61 17มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,900
14มิ.ย.61 18มิ.ย.61 20,799 20,799 20,799 8,900
15มิ.ย.61 19มิ.ย.61 22,999 22,999 22,999 8,900
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้