GTM-01 KIX05 OSAKA บุหงา ลั่นทุ่ง 5D3N MAY 18 XJ
GTM-01 KIX05 OSAKA บุหงา ลั่นทุ่ง 5D3N MAY 18 XJ
เดินทาง พฤษภาคม 2561
เริ่มต้น 21,999.-
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 21,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าคิบูเนะ - วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – เกียวโต สเตชั่น
วันที่สาม อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
วันที่สี่ กระเช้าคัทสึระงิ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03พ.ค.61 07พ.ค.61 21,999 21,999 21,999 8,000
16พ.ค.61 20พ.ค.61 24,999 24,999 24,999 8,000
17พ.ค.61 21พ.ค.61 24,999 24,999 24,999 8,000
24พ.ค.61 28พ.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้