GTM-09C CSMFMNX06 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ หมูแผ่น The Parisian ชมวิวหอไอเฟล ชั้น 7 (ฟรี) 3D2N APR-JUN 18 N
GTM-09C CSMFMNX06 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ หมูแผ่น The Parisian ชมวิวหอไอเฟล ชั้น 7 (ฟรี) 3D2N APR-JUN 18 NX
เดินทาง เม.ย-มิ.ย. 61
ราคาเริ่นต้น 8,899.-บาท
โดยสายการบิน  Air Macau


เริ่มต้น 8,899


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ-มาเก๊า-จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
วันที่สอง ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดผู่ถอ สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์
วันที่สาม จูไห่-มาเก๊า-โบสถ์เซนต์ปอล-อิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-ร้านขนมของฝาก- The Parisian ชมวิวหอไอเฟลชั้น 7 (ฟรี)-มาเก๊า-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
28เม.ย.61 30เม.ย.61 9,899 9,899 9,899 3,900
05พ.ค.61 07พ.ค.61 8,899 8,899 8,899 3,900
10พ.ค.61 12พ.ค.61 8,899 8,899 8,899 3,900
12พ.ค.61 14พ.ค.61 8,899 8,899 8,899 3,900
17พ.ค.61 19พ.ค.61 8,899 8,899 8,899 3,900
19พ.ค.61 21พ.ค.61 8,899 8,899 8,899 3,900
24พ.ค.61 26พ.ค.61 8,899 8,899 8,899 3,900
26พ.ค.61 28พ.ค.61 8,899 8,899 8,899 3,900
31พ.ค.61 02มิ.ย.61 8,899 8,899 8,899 3,900
07มิ.ย.61 09มิ.ย.61 8,899 8,899 8,899 3,900
09มิ.ย.61 11มิ.ย.61 8,899 8,899 8,899 3,900
14มิ.ย.61 16มิ.ย.61 8,899 8,899 8,899 3,900
16มิ.ย.61 18มิ.ย.61 8,899 8,899 8,899 3,900
21มิ.ย.61 23มิ.ย.61 8,899 8,899 8,899 3,900
23มิ.ย.61 25มิ.ย.61 8,899 8,899 8,899 3,900
28มิ.ย.61 30มิ.ย.61 8,899 8,899 8,899 3,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้