GTM-08 XJ35 Tokyo Fuji ซุปตาร์ พิ้งค์กี้ พิ้งค์กี้ 5D3N MAY-JUN 18 BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระหรือดอกลาเวนเดอร์ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ  ช้อปปิ้งจุใจ 5วัน3คืน
เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 23,888.-
โดยสายการบิน AIR ASIA X


เริ่มต้น 23,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ชมดอกไม้ตามฤดูกาล ดอกชิบะ ซากุระ หรือ ดอกลาเวนเดอร์ สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะแฟคทอรี่เอ้าท์เลท
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอสหรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว –อะเมโยโกะ -ช้อปปิ้งชินจุกุ
วันที่สี่ เมืองซาวาระ - ช้อปปิ้งโอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้– สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า สนามบิน ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02พ.ค.61 06พ.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900
03พ.ค.61 07พ.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900
09พ.ค.61 13พ.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900
10พ.ค.61 14พ.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900
16พ.ค.61 20พ.ค.61 24,888 24,888 24,888 7,900
17พ.ค.61 21พ.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900
23พ.ค.61 27พ.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900
24พ.ค.61 28พ.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900
30พ.ค.61 02มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900
31พ.ค.61 03มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900
06มิ.ย.61 10มิ.ย.61 21,888 21,888 21,888 7,900
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900
13มิ.ย.61 17มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900
14มิ.ย.61 18มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900
20มิ.ย.61 24มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900
27มิ.ย.61 01ก.ค.61 24,888 24,888 24,888 7,900
28มิ.ย.61 02ก.ค.61 23,888 23,888 23,888 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้