GTM-09C CSXIYXW03 ทัวร์ซีอาน เกี๊ยวซ่า ลั่วหยาง กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี 5D3N MAY-OCT 18 XW
GTM-09C CSXIYXW03 ทัวร์ซีอาน เกี๊ยวซ่า ลั่วหยาง กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี 5D3N MAY-OCT 18 XW
เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 61
ราคาเริ่นต้น 18,899.-บาท
โดยสายการบิน  Nok Scoot


เริ่มต้น 18,899


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก ดอนเมือง-ซีอาน
วันที่สอง กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่)-โรงงานเครื่องปั้นดินเผา-ร้านหมอน ยางพารา-ซีอาน-ลั่วหยาง
วันที่สาม ลั่วหยาง-เติงเฟิง-วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-เติงเฟิง ลั่วหยาง-ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง-ลั่วหยาง-เมืองหลิงเป่า
วันที่สี่ หลิงเป่า-ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ร้านกระเบื้องสามสี-เจดีย์ห่านป่า ใหญ่(ชมภายนอก)-ร้านผ้าไหม-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ตลาดมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถัง-สนามบินซีอาน
วันที่ห้า ซีอาน-ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21พ.ค.61 25พ.ค.61 18,899 18,899 18,899 5,500
18มิ.ย.61 22มิ.ย.61 18,899 18,899 18,899 5,500
30ก.ค.61 03ส.ค.61 18,899 18,899 18,899 5,500
20ส.ค.61 24ส.ค.61 18,899 18,899 18,899 5,500
10ก.ย.61 14ก.ย.61 18,899 18,899 18,899 5,500
22ต.ค.61 26ต.ค.61 22,899 22,899 22,899 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้