GTM-09C CSPEKPVGTG01 ทัวร์ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋ 6D4N APR-JUL 18 TG
GTM-09C CSPEKPVGTG01 ทัวร์ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋ 6D4N APR-JUL 18 TG
เดินทาง เม.ย. - ก.ค. 61
ราคาเริ่นต้น 19,899.-บาท
โดยสายการบิน  Thai Airways


เริ่มต้น 19,899


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง
วันที่สอง ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม ร้านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
วันที่สี่ ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้
วันที่ห้า หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ร้านผ้าไหม
วันที่หก เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06เม.ย.61 11เม.ย.61 20,899 20,899 20,899 4,500
20เม.ย.61 25เม.ย.61 20,899 20,899 20,899 4,500
27เม.ย.61 02พ.ค.61 20,899 20,899 20,899 4,500
02พ.ค.61 07พ.ค.61 19,899 19,899 19,899 4,500
04พ.ค.61 09พ.ค.61 19,899 19,899 19,899 4,500
09พ.ค.61 14พ.ค.61 19,899 19,899 19,899 4,500
11พ.ค.61 16พ.ค.61 19,899 19,899 19,899 4,500
16พ.ค.61 21พ.ค.61 19,899 19,899 19,899 4,500
18พ.ค.61 23พ.ค.61 19,899 19,899 19,899 4,500
23พ.ค.61 28พ.ค.61 19,899 19,899 19,899 4,500
25พ.ค.61 30พ.ค.61 19,899 19,899 19,899 4,500
08มิ.ย.61 13มิ.ย.61 19,899 19,899 19,899 4,500
15มิ.ย.61 20มิ.ย.61 19,899 19,899 19,899 4,500
22มิ.ย.61 27มิ.ย.61 19,899 19,899 19,899 4,500
29มิ.ย.61 04ก.ค.61 19,899 19,899 19,899 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้