GTM-19 P4_HI KOREA ALOHA SUMMER JUN - AUG 2018 BY LJ
ทัวร์ เกาหลี ALOHA SUMMER 5 วัน 3 คืน 
เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 61
โดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น 13,900.-


เริ่มต้น 13,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ เกาหลี ALOHA SUMMER 5 วัน 3 คืน เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 61 โดยสายการบิน JIN AIR ราคาเริ่มต้น 13,900.-
วันแรก กรุงเทพ – สนามบินอินชอน
วันที่ 2 PAJU PREMIUM OUTLET – สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk – จุดชมวิวภูเขากูบองซาน
วันที่ 3 สวนสนุก EVERLAND – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก – คอสเมติก – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์
วันที่4 ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊อกกุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก– RUNNINGMAN THEME PARK ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง
วันที่5 ศูนย์สมุนไพร - ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03มิ.ย.61 07มิ.ย.61 13,900 13,900 13,900 5,900
04มิ.ย.61 08มิ.ย.61 13,900 13,900 13,900 5,900
05มิ.ย.61 09มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,900
06มิ.ย.61 10มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,900
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,900
10มิ.ย.61 14มิ.ย.61 13,900 13,900 13,900 5,900
11มิ.ย.61 15มิ.ย.61 13,900 13,900 13,900 5,900
12มิ.ย.61 16มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,900
13มิ.ย.61 17มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,900
14มิ.ย.61 18มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,900
17มิ.ย.61 21มิ.ย.61 13,900 13,900 13,900 5,900
18มิ.ย.61 22มิ.ย.61 13,900 13,900 13,900 5,900
19มิ.ย.61 23มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,900
20มิ.ย.61 24มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,900
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,900
24มิ.ย.61 28มิ.ย.61 13,900 13,900 13,900 5,900
25มิ.ย.61 29มิ.ย.61 13,900 13,900 13,900 5,900
26มิ.ย.61 30มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,900
27มิ.ย.61 01ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900
28มิ.ย.61 02ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900
01ก.ค.61 05ก.ค.61 13,900 13,900 13,900 5,900
02ก.ค.61 06ก.ค.61 13,900 13,900 13,900 5,900
03ก.ค.61 07ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,900
04ก.ค.61 08ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900
05ก.ค.61 09ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900
08ก.ค.61 12ก.ค.61 13,900 13,900 13,900 5,900
09ก.ค.61 13ก.ค.61 13,900 13,900 13,900 5,900
10ก.ค.61 14ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,900
11ก.ค.61 15ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900
12ก.ค.61 16ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900
15ก.ค.61 19ก.ค.61 13,900 13,900 13,900 5,900
16ก.ค.61 20ก.ค.61 13,900 13,900 13,900 5,900
17ก.ค.61 21ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,900
18ก.ค.61 22ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900
19ก.ค.61 23ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900
21ส.ค.61 25ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,900
22ส.ค.61 26ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900
23ส.ค.61 27ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900
26ส.ค.61 30ส.ค.61 13,900 13,900 13,900 5,900
27ส.ค.61 31ส.ค.61 13,900 13,900 13,900 5,900
28ส.ค.61 01ก.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,900
29ส.ค.61 02ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,900
30ส.ค.61 03ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้