GTM-09C CSPVGTG02 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เสี่ยวหลงเปา ดิสนีย์แลนด์ อูเจิ้น 5D3N MAY-JUN 18 TG
GTM-09C CSPVGTG02 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เสี่ยวหลงเปา ดิสนีย์แลนด์ อูเจิ้น 5D3N MAY-JUN 18 TG
เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 61
ราคาเริ่นต้น 17,899.-บาท
โดยสายการบิน Thai Airways


เริ่มต้น 17,899


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่สอง กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ถนนนานกิง-ร้านผ้าไหม-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
วันที่สาม เซี่ยงไฮ้-อูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น-อูเจิ้น-เซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ย่านซินเทียนตี้-โชว์กายกรรม ERA
วันที่สี่ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า , รถรับ-ส่งพร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10พ.ค.61 14พ.ค.61 18,899 18,899 18,899 4,000
24พ.ค.61 28พ.ค.61 18,899 18,899 18,899 4,000
25พ.ค.61 29พ.ค.61 18,899 18,899 18,899 4,000
01มิ.ย.61 05มิ.ย.61 18,899 18,899 18,899 4,000
08มิ.ย.61 12มิ.ย.61 18,899 18,899 18,899 4,000
15มิ.ย.61 19มิ.ย.61 17,899 17,899 17,899 4,000
22มิ.ย.61 26มิ.ย.61 18,899 18,899 18,899 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้