GTM-09C CSTSNXW04 ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง ฮะเก๋า 4D3N JUL-OCT 18 XW
GTM-09C CSTSNXW04 ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง ฮะเก๋า 4D3N JUL-OCT 18 XW
เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 61
ราคาเริ่นต้น 14,899.-บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot


เริ่มต้น 14,899


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก ดอนเมือง-เทียนจิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง
วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
วันที่สี่ ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-เทียนจิน-ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
26ก.ค.61 29ก.ค.61 15,899 15,899 15,899 4,500
27ก.ค.61 30ก.ค.61 15,899 15,899 15,899 4,500
10ส.ค.61 13ส.ค.61 16,899 16,899 16,899 4,500
24ส.ค.61 27ส.ค.61 14,899 14,899 14,899 4,500
13ก.ย.61 16ก.ย.61 15,899 15,899 15,899 4,500
27ก.ย.61 30ก.ย.61 15,899 15,899 15,899 4,500
18ต.ค.61 21ต.ค.61 17,899 17,899 17,899 4,500
20ต.ค.61 23ต.ค.61 19,899 19,899 19,899 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้