GTM-09C CSTSNXW02ทัวร์เทียนสิน ซาลาเปาทอด นั่งรถไฟความเร็วสูง 5D4N SEP-OCT 18 XW
GTM-09C CSTSNXW02ทัวร์เทียนสิน ซาลาเปาทอด นั่งรถไฟความเร็วสูง 5D4N SEP-OCT 18 XW
เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 61
ราคาเริ่นต้น 17,899.-บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot 


เริ่มต้น 17,899


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก ดอนเมือง-เทียนจิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง
วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-ร้านนวดเท้า-ร้านไข่มุก-ถนนหวังฟูจิ่ง
วันที่สาม ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ร้านหยก-ตลาดรัสเซีย
วันที่สี่ ร้านผีเซี๊ยะ-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-ปักกิ่ง-เทียนจิน-วิวแม่น้ำไห่เหอ ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์ เทียนจิน อาย
วันที่ห้า บ้านกระเบื้องเทียนจิน-วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-เทียนจิน-ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21ก.ย.61 25ก.ย.61 17,899 17,899 17,899 4,500
19ต.ค.61 23ต.ค.61 20,899 20,899 20,899 4,500
23ต.ค.61 27ต.ค.61 20,899 20,899 20,899 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้