GTM-09C CSPEKTG01ทัวร์ปักกิ่ง หมูหัน 5D3N MAY-JUL 18 TG
GTM-09C CSPEKTG01ทัวร์ปักกิ่ง หมูหัน 5D3N MAY-JUL 18 TG
เดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61
ราคาเริ่นต้น 16,899.-บาท
โดยสายการบิน Thai Airways


เริ่มต้น 16,899


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง
วันที่สอง ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-ร้านนวดเท้า-หอฟ้าเทียนถาน ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว)-ร้านผ้าไหม-ตลาดรัสเซีย
วันที่สี่ ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ถนนหวังฟูจิ่ง
วันที่ห้า ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10พ.ค.61 14พ.ค.61 17,899 17,899 17,899 4,000
17พ.ค.61 21พ.ค.61 16,899 16,899 16,899 4,000
24พ.ค.61 28พ.ค.61 16,899 16,899 16,899 4,000
25พ.ค.61 29พ.ค.61 16,899 16,899 16,899 4,000
31พ.ค.61 04มิ.ย.61 16,899 16,899 16,899 4,000
01มิ.ย.61 05มิ.ย.61 16,899 16,899 16,899 4,000
08มิ.ย.61 12มิ.ย.61 16,899 16,899 16,899 4,000
15มิ.ย.61 19มิ.ย.61 16,899 16,899 16,899 4,000
22มิ.ย.61 26มิ.ย.61 16,899 16,899 16,899 4,000
29มิ.ย.61 03ก.ค.61 16,899 16,899 16,899 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้