GTM-01 ICN77 KOREA WONDERFUL SUMMER 5D3N MAY-JUL 18 XJ
GTM-01 ICN77 KOREA WONDERFUL SUMMER 5D3N MAY-JUL 18 XJ
เดินทาง  พ.ค. - ก.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 13,999.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 13,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอนวันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน
วันที่สอง สวนสนุก EVERLAND - COSMETIC OUTLET - ตลาดทงแดมุน – ชมการแสดงโชว์ THE PAINTER HERO SHOW – รร. โซล
วันที่สาม น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - รร.โซล
วันที่สี่ เรียนรู้วิธีการทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – สมุนไพรฮอตเกนามู –พลอยอะเมทิส ONE MOUNT (SNOW PARK) – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
วันที่ห้า สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
17พ.ค.61 21พ.ค.61 14,999 14,999 14,999 7,900
18พ.ค.61 22พ.ค.61 12,999 12,999 12,999 7,900
19พ.ค.61 23พ.ค.61 14,999 14,999 14,999 7,900
24พ.ค.61 28พ.ค.61 14,999 14,999 14,999 7,900
25พ.ค.61 29พ.ค.61 15,999 15,999 15,999 7,900
26พ.ค.61 30พ.ค.61 15,999 15,999 15,999 7,900
31พ.ค.61 04มิ.ย.61 14,999 14,999 14,999 7,900
01มิ.ย.61 05มิ.ย.61 13,999 13,999 13,999 7,900
02มิ.ย.61 06มิ.ย.61 14,999 14,999 14,999 7,900
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 14,999 14,999 14,999 7,900
08มิ.ย.61 12มิ.ย.61 13,999 13,999 13,999 7,900
09มิ.ย.61 13มิ.ย.61 14,999 14,999 14,999 7,900
14มิ.ย.61 18มิ.ย.61 14,999 14,999 14,999 7,900
15มิ.ย.61 19มิ.ย.61 13,999 13,999 13,999 7,900
16มิ.ย.61 20มิ.ย.61 14,999 14,999 14,999 7,900
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 14,999 14,999 14,999 7,900
22มิ.ย.61 26มิ.ย.61 13,999 13,999 13,999 7,900
23มิ.ย.61 27มิ.ย.61 14,999 14,999 14,999 7,900
28มิ.ย.61 02ก.ค.61 14,999 14,999 14,999 7,900
29มิ.ย.61 03ก.ค.61 13,999 13,999 13,999 7,900
30มิ.ย.61 04ก.ค.61 14,999 14,999 14,999 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้