GTM-21 ROMANTIC EAST EUROPE 8D5N MAY-JUN18 TG
ทัวร์ออสเตลีย ROMANTIC EAST EUROPE 8D5N MAY-JUN18 TG
เดินทาง มิถุนายน 2561
ราคา 55,900.-
บินด้วยสายการบิน การบินไทย 


เริ่มต้น 55,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ)
วันที่สองของการเดินทาง (2)เวียนนา(ออสเตรีย)–ฮอล์สตรัท–ซาลส์บวร์ก แบดไรเชนฮอลล์ (เยอรมัน)
วันที่สามของการเดินทาง(3) แบดไรเชนฮอลล์ – มิวนิค(เยอรมัน) – ชมเมือง
วันที่สี่ของการเดินทาง(4) มิวนิค -คาร์โลวี วารี–ปราก (สาธารณรัฐเช็ก)– เมืองเก่า– สะพานชาร์ล
วันที่ห้าของการเดินทาง (5) ปราสาทปราก –เชสกี้ คลุมลอฟ– เมืองเก่า– เชสกี้ บูเดอโจวิช (เช็ก)
วันที่หกของการเดินทาง (6) เชสกี้ บูเดอโจวิช–เวียนนา (ออสเตรีย)-พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์
วันที่เจ็ดของการเดินทาง สนามบินเวียนนา – กรุงเทพฯ
วันที่แปดของการเดินทาง กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
08มิ.ย.61 15มิ.ย.61 55,900 55,900 55,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้