GTM-26 GT-CKG WE06 ฉงชิ่ง ผาหินแห่งพุทธ ชื่อสุ่ย 3วัน 2คืน โดยสายการบินไทยสไมล์ (WE)
ทัวร์ฉงชิ่ง ผาหินแห่งพุทธ ชื่อสุ่ย 3วัน 2คืน 
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย. 61  
ราคา 14,991 บาท
เดินทางโดยสายการบิน ไทยสไมล์ (WE)


เริ่มต้น 14,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฉงชิ่ง ผาหินแห่งพุทธ ชื่อสุ่ย 3วัน 2คืน เดินทาง พ.ค.-มิ.ย. 61 ราคา 14,991 บาท เดินทางโดยสายการบิน ไทยสไมล์ (WE)
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-ชื่อสุ่ย
วันที่สองของการเดินทาง ผาหินแห่งพุทธ(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองโบราณปิ่งอัน-น้ำตกชื่อสุ่ย(รวมลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน)-ชื่อสุ่ย-ฉงชิ่ง เช้า บริการอาหารเช้า ณห้องอาหารโรงแรม
วันทีสามของการเดินทาง ถนนเจี่ยฟ่างเป่ย-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23ก.พ.61 25มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,900
18พ.ค.61 20พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,900
26พ.ค.61 28พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,900
02มิ.ย.61 04มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,900
09มิ.ย.61 11มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,900
16มิ.ย.61 18มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,900
23มิ.ย.61 25มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้