GTM-01 IST04 DELUXE TURKEY 8D5N MAY-AUG 18 BY TK
ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน บินตรง
พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว โรงแรม 5 ดาว + โรงแรมถ้ำ 1 คืน
เดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 61
เริ่มต้น 39,888 บาท
โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK)


เริ่มต้น 39,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน บินตรง พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว โรงแรม 5 ดาว + โรงแรมถ้ำ 1 คืน เดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 61 เริ่มต้น 39,888 บาท โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK)
วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบสห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - เมืองชานัคคาเล่
วันที่สาม ม้าไม้เมืองทรอย - คูซาดาซี – ศูนย์เสื้อหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส –บ้านพระแม่มารี
วันที่สี่ ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส - คอนย่า
วันที่ห้า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – โรงแรมพรม/เซรามิค – นครใต้ดิน – โชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่หก หุบเขาอุซิซาร์– เมืองไกเซรี – บินภายในสู่อิสตันบูล
วันที่เจ็ด จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน – SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12พ.ค.61 19พ.ค.61 39,888 39,888 39,888 7,000
02มิ.ย.61 09มิ.ย.61 39,888 39,888 39,888 7,000
14ก.ค.61 21ก.ค.61 39,888 39,888 39,888 7,000
23ส.ค.61 30ส.ค.61 39,888 39,888 39,888 7,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้