GTM-08 XJ57 Tokyo Fuji ซุปตาร์ มหาชน 5D3N JUN-JUL 18 By XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji  Lavender ซุปตาร์ มหาชน 5วัน3คืน
เดินทาง มิถุนายน - กรกฎาคม 2561
ราคา 17,888.-บาท
โดยสายการบิน Air Asia X


เริ่มต้น 17,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ละลานตา ทุ่งลาเวนเดอร์ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมTokyo Disneyland หรือช้อปปิ้งเต็มวัน ข้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ชมทุ่งลาเวนเดอร์ – แช่ออนเซ็น
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โตเกียว –ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้
วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10มิ.ย.61 14มิ.ย.61 20,888 20,888 20,888 7,900
12มิ.ย.61 16มิ.ย.61 20,888 20,888 20,888 7,900
16มิ.ย.61 20มิ.ย.61 20,888 20,888 20,888 7,900
18มิ.ย.61 22มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 7,900
24มิ.ย.61 28มิ.ย.61 17,888 17,888 17,888 7,900
02ก.ค.61 06ก.ค.61 21,888 21,888 21,888 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้