GTM-05 PHOEK2HKGDIS ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3D2N MAY-JUL 18 EK
GTM-05 PHOEK2HKGDIS ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3D2N MAY-JUL 18 EK
เดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61
ราคา 20,900.-บาท
โดยสายการบิน Emirates Airline


เริ่มต้น 20,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
วันที่สอง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
วันที่สาม (นั่งรถรางพีคเทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – เทพเจ้าหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05พ.ค.61 07พ.ค.61 20,900 20,900 20,900 7,000
11พ.ค.61 13พ.ค.61 20,900 20,900 20,900 7,000
12พ.ค.61 14พ.ค.61 20,900 20,900 20,900 7,000
18พ.ค.61 20พ.ค.61 20,900 20,900 20,900 7,000
19พ.ค.61 21พ.ค.61 20,900 20,900 20,900 7,000
25พ.ค.61 27พ.ค.61 20,900 20,900 20,900 7,000
26พ.ค.61 28พ.ค.61 20,900 20,900 20,900 7,000
01มิ.ย.61 03มิ.ย.61 20,900 20,900 20,900 7,000
08มิ.ย.61 10มิ.ย.61 20,900 20,900 20,900 7,000
15มิ.ย.61 17มิ.ย.61 20,900 20,900 20,900 7,000
22มิ.ย.61 24มิ.ย.61 20,900 20,900 20,900 7,000
29มิ.ย.61 01ก.ค.61 20,900 20,900 20,900 7,000
06ก.ค.61 08ก.ค.61 20,900 20,900 20,900 7,000
07ก.ค.61 09ก.ค.61 20,900 20,900 20,900 7,000
13ก.ค.61 15ก.ค.61 20,900 20,900 20,900 7,000
14ก.ค.61 16ก.ค.61 20,900 20,900 20,900 7,000
20ก.ค.61 22ก.ค.61 20,900 20,900 20,900 7,000
21ก.ค.61 23ก.ค.61 20,900 20,900 20,900 7,000
28ก.ค.61 30ก.ค.61 21,900 21,900 21,900 7,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้