GTM-32 CTS77 HOKKAIDO PINKMOSS 77 6D4N MAY - JUN18 By XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมสวนดอกไม้ น้ำตกกิงกะและริวเซ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 
เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 33,900.-
โดยสายการบิน Air Asia X (XJ)


เริ่มต้น 33,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
น้ำตกกิงกะ และ น้ำตก ริวเซย์ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมง - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร - ย่านเก่าทานุกิโคจิ พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด และ อาหารทะเลนานาชนิด
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองฮอกไกโด (ชิโตเสะ)
วันที่ 2 เมืองฮอกไกโด (ชิโตเสะ) - เมืองซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนคนเดิน คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - อิออน มอลล์ พิเศษ !! นำท่านชมดอกซากุระบาน ณ อนุสรณ์สถานโทดา
วันที่ 3 เมืองซัปโปโร - เมืองนิเซโกะ - ทุ่งดอกพิงส์มอส ทาคิโนะอุเอะ - ทุ่งดอกทิวลิป ที่สวนคะมิยูเบทสึ พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
วันที่ 4 น้ำตกกิงกะ และ น้ำตก ริวเซย์ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมง - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร - ย่านเก่าทานุกิโคจิ พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด และ อาหารทะเลนานาชนิด
วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง
วันที่ 6 เมืองฮอกไกโด (ชิโตเสะ) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14พ.ค.61 19พ.ค.61 34,900 34,900 34,900 9,500
21พ.ค.61 26พ.ค.61 34,900 34,900 34,900 9,500
28พ.ค.61 02มิ.ย.61 34,900 34,900 34,900 9,500
04มิ.ย.61 09มิ.ย.61 33,900 33,900 33,900 9,500
11มิ.ย.61 16มิ.ย.61 33,900 33,900 33,900 9,500
18มิ.ย.61 23มิ.ย.61 33,900 33,900 33,900 9,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้