GTM-07 SDT-03 TAIWAN SUPER STAR 5D3N JUL-AUG 18 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน ชมเทศกาลบอลลูนเมืองไถตง 5วัน 3คืน
เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม 61
เริ่มต้น 26,888.-
โดยสายการบิน China Airlines (CI)


เริ่มต้น 26,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน ชมเทศกาลบอลลูนเมืองไถตง 5วัน 3คืน เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม 61 เริ่มต้น 26,888.- โดยสายการบิน China Airlines (CI)
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองเกาสง
วันที่สอง เกาสง–วัดเจดีย์เสือ มังกร - ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULERVARD – วัดฝอกวงซัน – เมืองไถตง
วันที่สาม เมืองไถตง - นั่งบอลลูน (รวมค่าบอลลูน) – เข้าชมงานเทศกาลบอลลูนเมืองไถตง 2018– ถ่ายรูป Monument marking the Tropic of Cancer – แวะชิมขนมโมจิ - ตลาดกลางคืนเมืองฮวาเหลียน – เมืองฮวาเหลียน
วันที่สี่ เมืองฮวาเหลียน – ล่องเรือชมปลาโลมา – อุทยานไท้หลู่เก๋อ (ทาโรโกะ) – ถ้ำนกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง – ชมหินอ่อนและหยก - นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป
วันที่ห้า ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - GERMANUIM – ร้านพายสัปปะรด –ถ่ายรูปด้านหน้า ตึก 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12ก.ค.61 16ก.ค.61 26,888 26,888 24,888 5,000
19ก.ค.61 23ก.ค.61 27,888 27,888 25,888 5,000
26ก.ค.61 30ก.ค.61 27,888 27,888 25,888 5,000
02ส.ค.61 06ส.ค.61 27,888 27,888 25,888 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้