GTM-07 SDT-04 TAIWAN My Heart Goes Sha la la 4D3N JUN-OCT 18 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟหัวจรวด 4วัน 3คืน
เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 61
เริ่มต้น 19,888 บาท
โดยสายการบิน China Airlines (CI)


เริ่มต้น 19,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟหัวจรวด 4วัน 3คืน เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 61 เริ่มต้น 19,888 บาท โดยสายการบิน China Airlines (CI)
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
วันที่สอง ไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – แวะชิมชา – วัดเหวินอู่ - ไทเป –ร้านขนมพายสัปปะรด - ซีเหมินติง
วันที่สาม ไทเป –อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – สะพานคู่รักตั้นสุ่ย Tamsui lover’s bridge - ย่านถนนคนเดินตั้นสุ่ย
วันที่สี่ ไทเป – GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Rilakkuma Café - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - นั่งรถไฟหัวจรวด – GLORIA OUTLET - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09มิ.ย.61 12มิ.ย.61 19,888 19,888 18,888 3,900
23มิ.ย.61 26มิ.ย.61 20,888 20,888 19,888 3,900
07ก.ค.61 10ก.ค.61 20,888 20,888 19,888 3,900
22ก.ย.61 25ก.ย.61 20,888 20,888 19,888 3,900
06ต.ค.61 09ต.ค.61 21,888 21,888 20,888 3,900
13ต.ค.61 16ต.ค.61 22,888 22,888 21,888 3,900
20ต.ค.61 23ต.ค.61 22,888 22,888 21,888 3,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้