GTM-08 XJ59 Tokyo Fuji ซุปตาร์ เซเลบริตี้(คาวาอี๊ เดส) 5D3N JUN-SEP18 By XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สวนฮานาโนะ วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี ชอปปิ้งจุใจ
เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 17,888.-บาท
โดยสายการบิน Air Asia X


เริ่มต้น 17,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
เพลิดเพลินกับทุ่งดอกไม้ หลากหลายชนิด ณ สวนฮานาโนะ มิโยโกะ ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุและอิออน มอลล์ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจุกุ– เมืองนาริตะ – ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ
วันที่สอง วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์- แช่น้ำแร่ออนเซ็น
วันที่สี่ อิสระตามอัธยาศัยณนาริตะ– สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า สนามบิน ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29มิ.ย.61 03ก.ค.61 17,888 17,888 17,888 7,900
01ก.ค.61 05ก.ค.61 19,888 19,888 19,888 7,900
03ก.ค.61 07ก.ค.61 20,888 20,888 20,888 7,900
07ก.ค.61 11ก.ค.61 20,888 20,888 20,888 7,900
09ก.ค.61 13ก.ค.61 20,888 20,888 20,888 7,900
13ก.ค.61 17ก.ค.61 20,888 20,888 20,888 7,900
15ก.ค.61 19ก.ค.61 20,888 20,888 20,888 7,900
19ก.ค.61 23ก.ค.61 20,888 20,888 20,888 7,900
23ก.ค.61 27ก.ค.61 20,888 20,888 20,888 7,900
25ก.ค.61 29ก.ค.61 24,888 24,888 24,888 7,900
29ก.ค.61 02ส.ค.61 24,888 24,888 24,888 7,900
01ส.ค.61 05ส.ค.61 22,888 22,888 22,888 7,900
03ส.ค.61 07ส.ค.61 22,888 22,888 22,888 7,900
05ส.ค.61 09ส.ค.61 22,888 22,888 22,888 7,900
07ส.ค.61 11ส.ค.61 22,888 22,888 22,888 7,900
09ส.ค.61 13ส.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900
11ส.ค.61 15ส.ค.61 27,888 27,888 27,888 7,900
13ส.ค.61 17ส.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900
15ส.ค.61 20ส.ค.61 22,888 22,888 22,888 7,900
17ส.ค.61 21ส.ค.61 22,888 22,888 22,888 7,900
19ส.ค.61 23ส.ค.61 22,888 22,888 22,888 7,900
21ส.ค.61 25ส.ค.61 22,888 22,888 22,888 7,900
23ส.ค.61 27ส.ค.61 22,888 22,888 22,888 7,900
25ส.ค.61 29ส.ค.61 22,888 22,888 22,888 7,900
27ส.ค.61 31ส.ค.61 22,888 22,888 22,888 7,900
01ก.ย.61 05ก.ย.61 20,888 20,888 20,888 7,900
03ก.ย.61 07ก.ย.61 20,888 20,888 20,888 7,900
07ก.ย.61 11ก.ย.61 20,888 20,888 20,888 7,900
09ก.ย.61 13ก.ย.61 20,888 20,888 20,888 7,900
11ก.ย.61 13ก.ย.61 20,888 20,888 20,888 7,900
13ก.ย.61 17ก.ย.61 20,888 20,888 20,888 7,900
15ก.ย.61 19ก.ย.61 20,888 20,888 20,888 7,900
17ก.ย.61 21ก.ย.61 20,888 20,888 20,888 7,900
19ก.ย.61 23ก.ย.61 20,888 20,888 20,888 7,900
23ก.ย.61 27ก.ย.61 20,888 20,888 20,888 7,900
25ก.ย.61 29ก.ย.61 18,888 18,888 18,888 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้