GTM-07 SDT-01 TAIWAN HAVE FUN SUMMER 4D3N JUN-OCT 18 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ปล่อยโคมลอยผิงซี 4วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 61
เริ่มต้น 22,555 บาท
โดยสายการบิน China Airlines (CI)


เริ่มต้น 22,555


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ปล่อยโคมลอยผิงซี 4วัน 3คืน เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 61 เริ่มต้น 22,555 บาท โดยสายการบิน China Airlines (CI)
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้
วันที่สาม ไทจง – นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป – พายสัปปะรด-GERMANUIM – ซีเหมินติง
วันที่สี่ ปล่อยโคมผิงซี – อุทยานเหยหลิ่ว – เจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09มิ.ย.61 12มิ.ย.61 24,555 24,555 24,555 4,500
23มิ.ย.61 26มิ.ย.61 24,555 24,555 24,555 4,500
07ก.ค.61 10ก.ค.61 24,555 24,555 24,555 4,500
22ก.ย.61 25ก.ย.61 24,555 24,555 24,555 4,500
06ต.ค.61 09ต.ค.61 24,555 24,555 24,555 4,500
13ต.ค.61 16ต.ค.61 25,555 25,555 25,555 4,500
20ต.ค.61 23ต.ค.61 25,555 2,555 2,555 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้