GTM-07 SDT-02 TAIWAN SUMMER 4D3N MAY-OCT 18 BY IT
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 61
เริ่มต้น 14,888 บาท
โดยสายการบิน Tiger Air (IT)


เริ่มต้น 14,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 61 เริ่มต้น 14,888 บาท โดยสายการบิน Tiger Air (IT)
วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม
วันที่สอง เถาหยวน – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สี่ ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11พ.ค.61 14พ.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000
12พ.ค.61 15พ.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,000
02มิ.ย.61 05มิ.ย.61 14,888 14,888 14,888 3,000
23มิ.ย.61 26มิ.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,000
07ก.ค.61 10ก.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,000
21ก.ค.61 24ก.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,000
28ก.ค.61 31ก.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000
09ส.ค.61 12ส.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000
08ก.ย.61 11ก.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,000
29ก.ย.61 02ต.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,000
06ต.ค.61 10ต.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,000
13ต.ค.61 16ต.ค.61 17,888 17,888 17,888 4,000
20ต.ค.61 23ต.ค.61 17,888 17,888 17,888 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้