GTM-07 SDT-25 TAIWAN THREE FEVER 3 อุทยาน 5D4N JUN-OCT 18 BY CI
ไต้หวัน เที่ยว 3 อุทยาน อารีซัน ทาโรโกะ เหย่หลิ่ว 5วัน 4คืน
เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 61
เริ่มต้น 27,888 บาท
โดยสายการบิน China Airlines (CI)เริ่มต้น 27,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ไต้หวัน เที่ยว 3 อุทยาน อารีซัน ทาโรโกะ เหย่หลิ่ว 5วัน 4คืน เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 61 เริ่มต้น 27,888 บาท โดยสายการบิน China Airlines (CI)
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) –ซีเหมินติง
วันที่สอง ไทเป – นั่งรถไฟไปกลับฮวาเหลียน – อุทยานทาโรโกะ – น้ำตกฉางชุน – ไทเป
วันที่สาม ไทเป –GERMANUIM - ไทจง –ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
วันที่สี่ เมืองเจียอี้ –นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน –ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชาอู่หลงสินค้าโอท็อปเมืองเจียอี้ - เมืองไทจง – ตลาดกลางคืนฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า ไทจง – ไทเป –พายสัปปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GLORIA OUTLET - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 27,888 27,888 27,888 4,500
13มิ.ย.61 17มิ.ย.61 27,888 27,888 27,888 4,500
04ก.ค.61 08ก.ค.61 27,888 27,888 27,888 4,500
11ก.ค.61 15ก.ค.61 27,888 27,888 27,888 4,500
25ก.ค.61 29ก.ค.61 28,888 28,888 28,888 4,500
08ส.ค.61 12ส.ค.61 28,888 28,888 28,888 4,500
22ส.ค.61 26ส.ค.61 27,888 27,888 27,888 4,500
05ก.ย.61 09ก.ย.61 27,888 27,888 27,888 4,500
26ก.ย.61 30ก.ย.61 27,888 27,888 27,888 4,500
03ต.ค.61 07ต.ค.61 27,888 27,888 27,888 4,500
10ต.ค.61 14ต.ค.61 28,888 28,888 28,888 4,500
19ต.ค.61 23ต.ค.61 28,888 28,888 28,888 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้