GTM-16 HKG02_RJ ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3วัน2คืน APR-DEC18 BY RJ
ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3วัน2คืน 
เดินทาง เม.ย. - ธ.ค.  61
ราคา 14,900.-บาท
โดยสายการบิน Royal jordanian


เริ่มต้น 14,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3วัน2คืน เดินทาง เม.ย. - ธ.ค. 61 ราคา 14,900.-บาท โดยสายการบิน Royal jordanian
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
วันที่สอง วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย Avenue of Stare
วันที่สาม สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
003 003 15,900 15,900 14,900 5,500
29พ.ค.61 31พ.ค.61 14,900 14,900 13,900 5,500
07มิ.ย.61 09มิ.ย.61 14,900 14,900 13,900 5,500
14มิ.ย.61 16มิ.ย.61 14,900 14,900 13,900 5,500
28มิ.ย.61 30มิ.ย.61 14,900 14,900 13,900 5,500
01ก.ค.61 03ก.ค.61 14,900 14,900 13,900 5,500
12ก.ค.61 14ก.ค.61 15,900 15,900 14,900 5,500
15ก.ค.61 17ก.ค.61 14,900 14,900 13,900 5,500
22ก.ค.61 24ก.ค.61 14,900 14,900 13,900 5,500
26ก.ค.61 28ก.ค.61 14,900 14,900 13,900 5,500
29ก.ค.61 31ก.ค.61 15,900 15,900 14,900 5,500
02ส.ค.61 04ส.ค.61 14,900 14,900 13,900 5,500
09ส.ค.61 11ส.ค.61 15,900 15,900 14,900 5,500
16ส.ค.61 18ส.ค.61 14,900 14,900 13,900 5,500
20ก.ย.61 22ก.ย.61 14,900 14,900 13,900 5,500
27ก.ย.61 29ก.ย.61 14,900 14,900 13,900 5,500
04ต.ค.61 06ต.ค.61 15,900 15,900 14,900 5,500
11ต.ค.61 13ต.ค.61 16,900 16,900 15,900 5,500
18ต.ค.61 20ต.ค.61 15,900 15,900 14,900 5,500
25ต.ค.61 27ต.ค.61 15,900 15,900 14,900 5,500
15พ.ย.61 17พ.ย.61 14,900 14,900 13,900 5,500
22พ.ย.61 24พ.ย.61 14,900 14,900 13,900 5,500
29พ.ย.61 01ธ.ค.61 15,900 15,900 14,900 5,500
27ธ.ค.61 29ธ.ค.61 17,900 17,900 16,900 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้