GTM-08 TR15 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ฟินนาเล่ (AUTUMN) 4D3N SEP-NOV18 BY TR
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต เที่ยวเมืองเก่าสไตล์เอโดะ ชอปปิ้งจุใจย่านชินไซบาชิ
เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น 22,888.-
โดยสายการบิน SCOOT 


เริ่มต้น 22,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้ ฟรี!!! WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ- นาโกย่า–ช้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่สาม ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23ก.ย.61 26ก.ย.61 22,888 22,888 22,888 7,900
30ก.ย.61 03ต.ค.61 24,888 24,888 24,888 7,900
07ต.ค.61 10ต.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900
14ต.ค.61 17ต.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900
21ต.ค.61 24ต.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900
28ต.ค.61 31ต.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900
04พ.ย.61 07พ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900
11พ.ย.61 14พ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900
18พ.ย.61 21พ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้