GTM-01 DME03 WONDERFUL RUSSIA (MOS-SAINT) 6D4N AUG-DEC 18 BY TG
GTM-01 DME03 WONDERFUL RUSSIA (MOS-SAINT) 6D4N AUG-DEC 18 BY TG
เดินทาง ส.ค - ธ.ค. 61
ราคา 45,888.-บาท
โดยสายการบิน  Thai Airways


เริ่มต้น 45,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – สถานีรถไฟใต้ดิน
วันที่สอง มอสโคว์ – รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –ป้อมปีเตอร์และปอล– มหาวิหารเซนต์ไอแซค
วันที่สาม เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พระราชวังฤดูหนาว -พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด
วันที่สี่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ชมการแสดงละครสัตว์
วันที่ห้า มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์ – กรุงเทพฯ
วันที่หก เดินทางถึงกรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11ส.ค.61 16ส.ค.61 56,888 56,888 56,888 8,000
15ก.ย.61 20ก.ย.61 56,888 56,888 56,888 8,000
13ต.ค.61 18ต.ค.61 58,888 58,888 58,888 8,000
20ต.ค.61 25ต.ค.61 58,888 58,888 58,888 8,000
10พ.ย.61 15พ.ย.61 54,888 54,888 54,888 8,000
01ธ.ค.61 06ธ.ค.61 55,888 55,888 55,888 8,000
08ธ.ค.61 13ธ.ค.61 55,888 55,888 55,888 8,000
27ธ.ค.61 01ม.ค.62 58,888 58,888 58,888 8,000
29ธ.ค.61 03ม.ค.62 60,888 60,888 60,888 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้