GTM-08 TR13 Tokyo Fuji 5D3N ซุปตาร์ ส้มจี๊ด SEP - NOV 18 TR
GTM-08 TR13 Tokyo Fuji 5D3N ซุปตาร์ ส้มจี๊ด SEP - NOV 18 TR
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้าคาชิคาชิ 
เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ราคา 23,888.-บาท
โดยสายการบิน Fly Scoot


เริ่มต้น 23,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ภูเขาไฟฟูจิหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ
วันที่สี่ เมืองซาวาระ – สะพานจาจา–พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า–เมืองคามาคุระ–วัดโตคุอิน - ชมพระใหญ่แห่งคามาคุระ– อิออนมอลล์
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27ก.ย.61 01ต.ค.61 23,888 23,888 23,888 7,900
28ก.ย.61 02ต.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900
03ต.ค.61 07ต.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900
04ต.ค.61 08ต.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900
05ต.ค.61 09ต.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900
10ต.ค.61 14ต.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900
11ต.ค.61 15ต.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900
12ต.ค.61 16ต.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900
17ต.ค.61 21ต.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900
18ต.ค.61 22ต.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900
19ต.ค.61 23ต.ค.61 29,888 29,888 29,888 7,900
24ต.ค.61 28ต.ค.61 27,888 27,888 27,888 7,900
25ต.ค.61 29ต.ค.61 27,888 27,888 27,888 7,900
26ต.ค.61 30ต.ค.61 27,888 27,888 27,888 7,900
31ต.ค.61 04พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900
01พ.ย.61 05พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900
02พ.ย.61 06พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900
07พ.ย.61 11พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900
08พ.ย.61 12พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900
09พ.ย.61 13พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900
14พ.ย.61 18พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900
15พ.ย.61 19พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900
16พ.ย.61 20พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900
21พ.ย.61 25พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900
22พ.ย.61 26พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900
23พ.ย.61 27พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900
28พ.ย.61 02ธ.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้