GTM-07 SXC-10 EASY HOCHIMINH 4D3N MAY-OCT 18 BY VJ
ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 61
เริ่มต้น 11,888 บาท
โดยสายการบิน Viet Jet Air (VJ)


เริ่มต้น 11,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน 3คืน เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 61 เริ่มต้น 11,888 บาท โดยสายการบิน Viet Jet Air (VJ)
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ไชน่าทาวน์-วัดเทียนหาว-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ตลาดเบนถัน – ล่องเรือชมทรรศนีย์ภาพของแม่น้ำไซ่ง่อน
วันที่สอง โฮจิมินห์ - มุยเน่ - ฟานเทียต - Fairly stream – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว
วันที่สาม มุยเน่ - ดาลัด -น้ำตกดาทันลา -กระเช้าไฟฟ้า - วัดจรุ๊กลำ – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนคนเดินดาลัด
วันที่สี่ สวนดอกไม้เมืองหนาว - สนามบิน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11พ.ค.61 14พ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500
18พ.ค.61 21พ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500
25พ.ค.61 28พ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500
08มิ.ย.61 11มิ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500
15มิ.ย.61 18มิ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500
22มิ.ย.61 25มิ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500
06ก.ค.61 09ก.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500
13ก.ค.61 16ก.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500
27ก.ค.61 30ก.ค.61 14,888 14,888 14,888 3,500
17ส.ค.61 20ส.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500
24ส.ค.61 27ส.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500
07ก.ย.61 10ก.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,500
21ก.ย.61 24ก.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,500
28ก.ย.61 01ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500
05ต.ค.61 08ต.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500
21ต.ค.61 24ต.ค.61 13,888 13,888 13,888 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้