GTM-16 VN07 ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 5D4N MAY-JUN 18 BY FD
GTM-16 VN07 ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 5D4N MAY-JUN 18 BY FD
เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 13,900.-บาท
โดยสายการบิน  Air Asia


เริ่มต้น 13,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
วันที่สอง ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
วันที่สาม ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
วันที่ห้า ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20มิ.ย.1 24มิ.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,500
09พ.ค.61 13พ.ค.61 14,900 14,900 14,900 3,500
16พ.ค.61 20พ.ค.61 14,900 14,900 14,900 3,500
23พ.ค.61 27พ.ค.61 14,900 14,900 14,900 3,500
30พ.ค.61 03มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 3,500
06มิ.ย.61 10มิ.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,500
13มิ.ย.61 17มิ.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,500
20มิ.ย.61 24มิ.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,500
27มิ.ย.61 01ก.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้