GTM-12 HC9-RJ Super save ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ลันเตา 3วัน2คืน MAY-OCT18 BY RJ
Super save ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ลันเตา 3วัน2คืน 
เดินทาง พ.ค.-ต.ค. 61
ราคา 10,999.-บาท
โดยสายการบิน Royal Jordanian (RJ)


เริ่มต้น 10,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
Super save ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ลันเตา 3วัน2คืน เดินทาง พ.ค.-ต.ค. 61 ราคา 10,999.-บาท โดยสายการบิน Royal Jordanian (RJ)
วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น
วันที่สอง เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ
วันที่สาม ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-แถมฟรี..ทัวร์เกาะลันเตา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27พ.ค.61 29พ.ค.61 9,999 9,999 9,999 3,000
10มิ.ย.61 12มิ.ย.61 10,499 10,499 10,499 3,000
05ก.ค.61 07ก.ค.61 10,499 10,499 10,499 3,000
12ก.ค.61 14ก.ค.61 10,499 10,499 10,499 3,000
19ก.ค.61 21ก.ค.61 10,499 10,499 10,499 3,000
26ก.ค.61 28ก.ค.61 10,499 10,499 10,499 3,000
02ส.ค.61 04ส.ค.61 10,999 10,999 10,999 3,000
09ส.ค.61 11ส.ค.61 10,999 10,999 10,999 3,000
16ส.ค.61 18ส.ค.61 10,999 10,999 10,999 3,000
23ส.ค.61 25ส.ค.61 10,999 10,999 10,999 3,000
06ก.ย.61 08ก.ย.61 10,999 10,999 10,999 3,000
13ก.ย.61 15ก.ย.61 10,999 10,999 10,999 3,000
20ก.ย.61 22ก.ย.61 10,999 10,999 10,999 3,000
27ก.ย.61 29ก.ย.61 10,999 10,999 10,999 3,000
04ต.ค.61 06ต.ค.61 11,999 11,999 11,999 4,000
11ต.ค.61 13ต.ค.61 11,999 11,999 11,999 4,000
18ต.ค.61 20ต.ค.61 11,999 11,999 11,999 4,000
25ต.ค.61 27ต.ค.61 11,999 11,999 11,999 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้